Algemene voorwaarden


VERKOOPSVOORWAARDEN


 1. Huidige voorwaarden zijn toepasselijk op al onze offertes en overeenkomsten en primeren op alle andere voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 2. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en creëren geen verbintenis onzerzijds.
 3. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst gekende invoerrechten, andere heffingen, uitvoerrechten, vrachttarieven, verzekeringen, overheidslasten, andere heffingen, enz. en worden hieraan aangepast voorzover er zich wijzigingen voordoen, worden tevens aangepast aan schommelingen op de geldmarkt.
 4. Levering af fabriek of af magazijn geschiedt op risico van de klant. De wijze van transport, verpakking enz. wordt door ons bepaald zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid onzerzijds kan voortvloeien.
 5. Verkochte en geleverde goederen moeten volledig betaald zijn op de vastgestelde betaaldatum.
 6. Klachten en/of bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd binnen de 8 dagen na inbezitneming van de verkochte en geleverde goederen.
 7. De verkoper staat niet in voor zichtbare gebreken, welke niet cfr. art. 6 ter kennis werden gebracht, noch voor verborgen gebreken, welke niet onmiddellijk na hun ontdekking worden vermeld.
 8. Facturen en/of verkoopsbonnen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum, welke tevens de vervaldatum is, te Dessel, behoudens andersluidende overeenkomst.
 9. Bij gebreke aan correcte betaling is de koper automatisch en zonder verdere ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% ’s jaars op het verschuldigde bedrag, alsmede een forfaitaire verhoging van 10%
 10. Voorzover de overeengekomen betalingstermijnen niet worden nageleefd of de kredietlijnen niet worden grerespecteerd, vervallen alle afspraken en dienen alle facturen, al dan niet vervallen, onmiddellijk betaald, nieuwe leveringen kontant of onder rembours betaald; de betalingen op de bestelorders zijn slechts toepasselijk voorzover ze op de factuur worden bevestigd.
 11. 8 dagen na de vervaldag treedt van rechtswege bij niet of onvolledige betaling het uitdrukkelijk ontbindend beding in werking, ten gevolge waarvan wij het eigendom van de verkochte waar terug bekomen.
 12. I.g.v. inwerkingtreding van het uirdrukkelijk ontbindend beding  wordt de koper voor de teruggenomen goederen gecrediteerd voor de betreffende toegekende waarde, méér de kosten voor terugname en kontaktbreuk.
 13. Wij kunnen naar keuze afzien van het uitdrukkelijk ontbindend beding en opteren voor de gedwongen uitvoering van de overeenkomst.
 14. De goederen zijn door de leverancier-fabrikant gewaarborgd tegen fabricagefouten.  Fabricagefouten dienen rechtstreeks verhaald op de aansprakelijke fabrikant-leverancier en kunnen geen directe aansprakelijkheid van onzentwege meebrengen gezien wij enkel fungeren als distributiekanaal.  Ingeval van strijdigheid van huidige clausule met dwingende rechtsbepalingen is onze aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de aansprakelijkheid van de leverancier-fabrikant.
 15. Ingeval van annulering van een bestelling of ingeval  van in gebreke blijven door de koper, is door de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de bestelde of aangekochte, conform artikel 1152 en 1229 B.W., méér een verwijlsintrest aan de wettelijke rente vanaf de aangetekende ingebrekstelling; weigering van een levering tegen kontante betaling, of onder rembours, i.g.v. wanbetaling cfr. Artikel 10, wordt gelijkgesteld met annulering en geeft aanleiding tot hogervermelde forfaitaire vergoeding van 30%, meer de kosten van terugname en verzending.
 16. De rechtbanken van het district Turnhout zijn bevoegd voor alle geschillen.
 17. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling.
 18. Ontijdige levering of ontijdige prestaties te wijten aan overmacht hebben geen enkel nadelig rechtsgevolg voor de verkoper.
 19. Cheques en wissels worden geboekt als betaling bij bevestiging van dekking.
 20. Het trekken van wissels kan zonder akkoord tussen de partijen nooit aanleiding geven tot schuldvernieuwing.
 21. Het bevoegdheidsbeding onder artikel 6 primeert op alle andere bevoegdheidsreglementeringen, opgenomen dankzij in elk Gerechtelijk Wetboek, elk Burgerlijk Wetboek, eender welk verdragsrecht of eender welke andere reglementering, nationaal, buitenlands of internationaal, al dan niet van dwingend recht of van openbare orde.
 22. Ingeval van veroordeling van een buitenlands persoon i.g.v. wanbetaling of om eender welke andere reden, zij het natuurlijk – of rechtspersoon, is, ten einde de veroordeling tegenstelbaar en afdwingbaar te maken in het buitenland, geen exequaturprocedure vereist maar is de betreffende veroordeling middels tussenkomst van de ter plaatse optredende uitvoerende instanties, afdwingbaar en uitvoerbaar op de expeditie van de uitspraak van veroordeling.